விக்கல் (Hiccup)

விக்கல் நிக்க சிறிது சீரகத் தூளைத் தேனில் குழப்பிக் கொடுக்க
வேண்டும்.

தவிர்க்க வேண்டியவை 

கடினமான ,காரமான உணவுப் பொருட்கள் .
அதிக உணவு,மாவுப் பொருட்கள் ,பட்டினி கிடந்து உண்ணுதல்.

அறிவுரை :-

எளிதில் செரிமானமாகக் கூடிய ,காரமற்ற உணவினை எடுத்து
கொள்ள வேண்டும்.

விக்கல் வர பிற காரணங்கள் 

உணவு மாறுபாடு

நீண்ட நாள் நோயினால் பாதிக்கப் படுதல்

நீரிழிவு

சிறுநீரக நோய்கள்

இருதய நோய்கள்

மூளை நோய்கள் மற்றும் தொற்றுகள்

வயிற்றில் கட்டி ,புண்,கழலை ,புற்று

உதரவிதான அழற்சி

கள் ,சாராயம் போன்ற பானங்கள் .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *