சிறந்த தனி மூலிகையின் பயன்பாடுகள் ..சிறந்தவை -பாகம் -3

சிறந்தில்சிறந்து என்று -பெஸ்ட் ஆப் பெஸ்ட் எனப்படும் தனி மூலிகையின் தனி பண்புகள்தனி பயன்கள் ..இவை ஆச்சார்யர் சரகர் தனது மருத்துவ அறிவில் சொன்னது …

41. சிரோவிரேசனத்தில் (நஸ்யவிதி) – நாயுருவி விதை

42. கிருமிகளை அழிப்பதில் – வாயுவிடங்கம்

43. நஞ்சுகளை நீக்குவதில் – வாகை விதை

44. குஷ்ட(தோல் ) நோய்களை நீக்குவதில் -கருங்காலி

45. வாதங்களை நீக்குவதில் – சிற்றரத்தை

46. ஆயுளை நீடிப்பதில் – நெல்லிக்காய்

47. பலவகையாக உடலுக்கு

நன்மையளிப்பதில் – கடுக்காய்

48. ஆண்மையையும், வாதத்தையும்

நீக்குவதில் – ஆமணக்கு வேர்

49. சடராக்னியைத் தூண்டுவதில் – கண்டந்திப்பிலி

50. செரிப்பிக்கும் ஆற்றல் வாய்ந்த பொருட்களில் – கண்டந்திப்பிலி

51. வயிற்றுப்புச நோய்களை நீக்குவதில் – கண்டந்திப்பிலி

52. ஆஸநவாய் வீக்கம் மூலம் வலி நீக்குவதில் – கொடி வேலி

53. விக்கல், மூச்சுத் திணறல், பக்க சூலை

நீக்குவதில் – கொடி வேலி

54. மலக்கட்டு, செரிப்பித்தல் உண்டு – கோரைக்கிழங்கு

பண்ணுதலில்

55. செரிமானம் உண்டு பண்ணுதல்,

வாந்தியை நிறுத்தல் பேதியை நிறுத்தல் – விளாமிச்ச வேர்

இவைகளுக்கு

56. மலக்கட்டு, உந்தித்தீதூண்டல்,

செரிமானம் இவைகளுக்கு – வெட்டி வேர்

57. மலக்கட்டு, இரத்தபித்த நோய் நீங்க – நன்னாரி

58. மலக்கட்டு, வாதநீக்கம், உந்தித்

தீதூண்டல் கபநீக்கம் இரத்த – சீந்தில் கொடி

அடுத்த நீங்க

59. மலக்கட்டு, உந்தித்தீதூண்டல்,

வாத கபம் தணித்தல் இவற்றில் – வில்வம்

60. உந்தித்தீ தூண்டல், செரிமானம்

மலம் கட்டுதல் எல்லா

தோஷங்களையும் நீக்குவதில் – அதிவிடயம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *